Văn bản mới

HẢI QUAN HÒN GAI CẬP NHẬT BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (iSEC) đã biên tập File Biểu thuế XNK 2023 đã tích hợp và cập nhật: 1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC. 2. Các ... 23/01/2023

31/2022/TT-BTC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM THAY THẾ THÔNG TƯ 65/2017/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết ... 25/11/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com