Văn bản pháp lý

31/2022/TT-BTC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM THAY THẾ THÔNG TƯ 65/2017/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết ... 25/11/2022

2655/TXNK-PL XÁC ĐỊNH MÃ MẶT HÀNG GIÁ KỆ BẰNG SẮT THÉP DÙNG TRONG SIÊU THỊ VÀ NHÀ KHO

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2655/TXNK-PL V/v mã hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017   Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành. (Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) Cục Thuế Xuất nhập ... 06/10/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com