2655/TXNK-PL XÁC ĐỊNH MÃ MẶT HÀNG GIÁ KỆ BẰNG SẮT THÉP DÙNG TRONG SIÊU THỊ VÀ NHÀ KHO

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2655/TXNK-PL
V/v mã hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành.
(Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn 062017/CV-2017 ngày 01/7/2017 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành về việc xin xác định mã mặt hàng giá kệ bằng sắt thép dùng trong siêu thị và nhà kho. Qua xem xét, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Chú giải 2 Chương 94 Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính;

“2. Các mặt hàng (trừ các bộ phận) thuộc các nhóm từ 94.01 đến 94.03 được phân loại trong các nhóm này ch khi chúng được thiết kế để đt trên nền hoặc sàn. Tuy nhiên, các đ vật sau đây được phân loại vào các nhóm kể trên dù là chúng được thiết kế đ treo, gắn vào tường hoặc đ đứng trên 2 đồ vật khác; (a) Tủ có ngăn, giá sách, đồ nội thất có ngăn (bao gồm kệ đơn với các bộ phận phụ trợ để c định chúng trên tường) và đồ nội tht một khối; (b) Ghế và giường.”

Nhóm 94.03 “Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng”

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 94.03:

Nhóm này bao gồm các đồ nội thất và bộ phận của chúng mà chưa được đề cập tại các nhóm trước. Nhóm này bao gồm những đ nội thất có công dụng chung (ví dụ: tủ, tủ bầy hàng, bàn, bàn điện thoại, bàn giấy, bàn viết có ngăn kéo, giá sách, và những đ dùng có ngăn khác, (bao gồm cả kệ đơn được trình bày để cố định chúng vào tường), vv..) và cũng bao gồm những đồ nội thất sử dụng cho mục đích đặc biệt.

Nhóm này bao gồm những đồ nội thất sử dụng trong:

(5) Cửa hiệu, kho tàng, xưởng thợ, vv như: quầy hàng; giá áo khoác; giá xích đông, tủ nhiu ngăn; tủ đng dụng cụ, vv; các đ nội thất riêng cho xưởng in (hộp con chữ hay ô kéo).

2. Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khu”.

Do Công ty cung cấp chưa đầy đủ thông tin nên không đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại. Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị hải quan nơi dự kiến mở t khai đ được hướng dẫn cụ thể hoặc nộp hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
– Lưu: VT PL-Thu H
ng (3b). 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com