THỰC HIỆN CÔNG BỐ THỦ TỤC NK MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỂN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 Để đảm bảo công tác thực hiện thủ tục NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của cơ quan Hải quan và DN được thuận lợi, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&CN thực hiện công bố thủ tục hành chính theo thẩm quyền đã được quy định.

Trả lời đề nghị của Bộ KH&CN liên quan đến công bố thủ tục hành chính về NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, theo Bộ Tài chính, thẩm quyền công bố thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ.

Theo đó, quy định tại Điều 13 Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 92/2017/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính quy định thẩm quyền công bố thủ tục hành chính: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ”.

Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra máy móc TNTX. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Ảnh: H.Nụ

Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính quy định: “Đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, quy trình công bố như sau: Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật dự thảo Quyết định công bố ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính”.

Đối với việc công bố thủ tục hành chính về NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương thì các biện pháp quản lý ngoại thương gồm: các biện pháp hành chính và các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch; thẩm quyền quy định biện pháp áp dụng đối với từng mặt hàng cụ thể thuộc về bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Khoản 5 Điều 8 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định: “Việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Thủ tưởng Chính phủ”.

Theo đó, Bộ KH&CN là đơn vị chủ trì xây dựng và tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg quy định việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Tại khoản 1 Điều 12 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH&CN là cơ quan chủ trị quản lý hoạt động quản lý việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính đã thực hiện công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Tài chính tại Quyết định số 2065/QĐ-BTC ngày 6/10/2022.

Bộ Tài chính thực hiện công bố thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK nói chung; không thực hiện công bố đối với từng loại hàng hóa cụ thể, trừ trường hợp pháp luật hải quan có quy định riêng đối với nhóm hàng đặc thù.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&CN thực hiện công bố thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg để đảm bảo công tác thực hiện thủ tục NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của cơ quan Hải quan và DN được thuận lợi.

Nụ Bùi

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com