THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 THÁNG ĐẦU NĂM ƯỚC ĐẠT 898,4 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
Kinh tế phục hồi đã tạo điều kiện cho công tác thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: TCT
Kinh tế phục hồi đã tạo điều kiện cho công tác thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá trong 5 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: TCT

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô ước đạt 5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 140,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 656,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% và giảm 5,6%; chi trả nợ lãi 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5% và tăng 10,1%.

HẢI QUAN ONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com