PHÂN LOẠI MÃ HS CỦA TẤM CARTON ĐỂ HÀNG LÀM TỪ BÌA GIẤY KRAFT

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cụ kiểm định hải quan 3 tại thông báo số 294/TB – KĐ2 ngày 20/03/2024 và đề nghị của Trưởng phòng Phòng kiểm định, Cục trưởng Cục kiểm định hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa:

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com