PHÂN LOẠI MÃ HS CỦA DUNG DỊCH PHA LOÃNG HỒNG CẦU LISS

 Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cụ kiểm định hải quan 3 tại thông báo số 158/TB – KĐ3 ngày 14/03/2024 và đề nghị của Trưởng phòng Phòng kiểm định, Cục trưởng Cục kiểm định hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa:

 

 

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com