PHÂN LOẠI MÃ HS CỦA BAO BÌ MÀNG NHỰA ĐÃ IN DÙNG ĐỂ ĐÓNG GÓI TÃ

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cụ kiểm định hải quan 3 tại thông báo số 199/TB – KĐ3 ngày 29/03/2024 và đề nghị của Trưởng phòng Phòng kiểm định, Cục trưởng Cục kiểm định hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa:

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com