Nộp báo cáo quyết toán của doanh nghiệp sxxk

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương Công ty có vướng mắc về nộp báo cáo quyết toán theo công văn 1501/TCHQ-GSQL như sau: Loại hình không phải nộp báo cáo quyết toán của SXXK có hoàn thuế/không thu là như thế nào?Số liệu báo cáo bắt đầu từ khi nào, từ năm nay hay từ khi thành lập?Không cần ghi khối lượng theo số tờ khai?Khi nộp báo cáo có cần nộp báo cáo của bộ phận kế toán hay bộ phận kho hay không?Những chứng từ kèm theo báo cáo quyết toán?

Câu trả lời:

Về vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Bình Dương xin được trao đổi như sau: Căn cứ điểm b2 khoản 2.2 công văn 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “1. Về loại hình phải thực hiện báo cáo quyết toán theo qui định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC: ‘ ’ – Loại hình gia công; – Loại hình sản xuất xuất khẩu không có đề nghị hoàn thuế/không thu thuế, trừ trường hợp đã thực hiện hoàn thuế/không thu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 01/11/2015 của Tổng cục Hải quan;” Căn cứ công văn 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 hướng dẫn : “Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất – nhập – tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.” Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan. … 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân a) Nộp báo cáo quyết toán a.1) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.” Căn cứ mục c điểm 7 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “b) Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu : là ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2015 – 31/12/2015 thì ngày chốt tồn nguyên liệu là ngày 31/12/2015. c)Trị giá ghi trên bảng báo cáo quyết toán: là tổng trị giá của nguyên vật liệu nhập khẩu, thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính (ví dụ trong năm tài chính từ 01/01/2015-31/12/2015 doanh nghiệp phát sinh 1000 tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thì ghi tổng trị giá của nguyên vật liệu nhập khẩu được ghi nhận trên sổ sách kế toán vào cột số (5) trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu) theo mẫu số 15/BCQT/GSQL.” Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp công ty nhập khẩu theo loại hình SXXK nếu có nộp hồ sơ không thu, hoàn thuế thì chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL.

Trường hợp nộp báo cáo quyết toán, thì định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính công ty nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống, việc lập báo cáo theo nguyên tắc tổng trị giá nhập – xuất – tồn kho phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của công ty.

NGUỒN: HẢI QUAN ĐỒNG NAI

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com