HẢI QUAN TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH SỐ HÓA HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ về công tác, kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình đối với dịch vụ công trực tuyến…

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ và các quyết định của Bộ Tài chính.

Theo đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử.

Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đảm bảo 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai danh sách CBCC, viên chức, đơn vị để xảy ra chậm trễ, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính là công cụ hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp.
Dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan là công cụ hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định TTHC trong đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng hướng dẫn, đảm bảo các TTHC được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất; công bố, công khai kịp thời, đầy đủ và chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

Ngoài ra, chủ động thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch rà soát TTHC nội bộ của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh phân cấp TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực thi các phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC. Chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp.

Đặc biệt, các đơn vị cần đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu về triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, DN và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, xây dựng danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa thuộc lĩnh vực được giao quản lý; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công theo yêu cầu về việc triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Trong đó tập trung thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông, cung cấp ở mức toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, DN và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của người dân, DN và qua các kênh thông tin khác; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

HẢI QUAN ONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com