ĐƯỢC NỘP DẦN TIỀN NỢ TRONG THỜI HẠN 12 THÁNG KỂ TỪ KHI BỊ CƯỠNG CHẾ

 Theo quy định, DN nợ tiền chậm nộp nhưng không có khả năng nộp 1 lần thì được nộp dần trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.

Theo quy định khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Đối chiếu với trường hợp liên quan đến nợ tiền chậm nộp, Điều 18 Luật Thuế XK, NK số 64-LTC/HĐNN8 ngày 26/12/1991 của Hội đồng nhà nước quy định: “Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với số thuế đã được thông báo chính thức, thì vẫn phải nộp đủ số thuế đó, đồng thời có quyền khiếu nại lên cơ quan thu thuế trung ương giải quyết; nếu vẫn không đồng ý thì khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính là quyết định cuối cùng”.

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Văn Hiền
Công chức Cục Hải quan Cần Thơ kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Văn Hiền

Tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 (hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020) quy định một trong các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế”.

Theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến trường hợp Công ty CP vận tải sông biển Cần Thơ không nộp số thuế truy thu đã được cơ quan Hải quan thông báo chính thức từ năm 1997, đến năm 2022 mới nộp đủ tiền thuế vào NSNN thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Cũng tại khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về nộp dần tiền thuế nợ: “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuể được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quả 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ”.

Căn cứ các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp Công ty CP vận tải sông biển Cần Thơ nợ tiền chậm nộp nhưng không có khả năng nộp 1 lần và có đề nghị nộp dần thì được nộp dần tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền chậm nộp.

Trong đó, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục, thời hạn nộp dần thực hiện theo quy định tại Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 67 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và Điều 18 Thông tư 06/2021/TT-BTC.

Nụ Bùi

Nguồn: HAIQUANONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com