Chính sách nhập khẩu tại chỗ phế liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Nội dung câu hỏi:

Hỏi về chính sách nhập khẩu tại chỗ phế liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Câu trả lời:

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ khoản 1 Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Điều 65. Tái sử dụng, sử dụng trực tiếp, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất được quản lý như sản phẩm, hàng hóa.”
Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định:  “Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh
1. Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.”;
Căn cứ Điều 75 Thông tư 38 /2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX;
Căn cứ Điều 86 Thông tư 38 /2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện về đầu tư kinh doanh, pháp luật về môi trường và các quy định khác có liên quan thì được phép nhập khẩu phế  liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư 38 /2015/TT-BTC  đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

 

Nguồn: Cục HQ Bắc Ninh

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com