CÁCH TRA CỨU C/O ĐIỆN TỬ DO INDONESIA, INDIA, MALAYSIA, CHINA

1/ C/O mẫu D có con dấu và chữ ký dạng điện tử do Indonesia phát hành )C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ ngày 1/4/2020): http://e-ska.kemendag.go.id -> chọn e-COO verification -> điền số tham chiếu C/O.

2/ C/O mẫu AI do Ấn Độ cấp qua hệ thống điện tử bao gồm chữ ký dạng điện tử và mã quét QR từ 1/4/2020: http://Coo.dgft.gov.in -> đánh số tham chiếu C/O vào ô “verife certinficate” để tra cứu thông tin.

3/ C/O mẫu D do Malaysia có con dấu và chữ ký điện tử từ ngày 13/4/2020 (AANZFTA; AKFTA; AHKFTA và ATIGA): http://newepco.dagangnet.com.my -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

4/ C/O mẫu E, kiểm tra thông tin về C/O tại:

http://origin.customs.gov.cn -> chọn chức năng Certificate info search -> điền số C/O và số hóa đơn thương mại để xem thông tin.

http://check.ccpiteco.net -> điền thông tin C/O Certification No, CO Serial No để tra cứu thông tin.

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com